U bevindt zich hier: Home / Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Modestoffenonline (via de website www.Modestoffenonline.nl), verder aan te duiden als Modestoffenonline, en de afnemer, verder aan te duiden als afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Modestoffenonline overeengekomen worden. 

1.2 Modestoffenonline is leverancier en wordt in deze verdere voorwaarden Modestoffenonline genoemd, is gevestigd in Leeuwarden, ingeschreven KvK onder nummer 61473537

1.3 Onder afnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met Modestoffenonline een overeenkomst aangaat of wil aangaan, voor wie Modestoffenonline een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers. 

1.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. 

1.5 Inkoop- en andere voorwaarden, welke afnemer van toepassing verklaart, binden Modestoffenonline niet, tenzij deze schriftelijk door Modestoffenonline zijn aanvaard. 

 

Artikel 2. Aanbiedingen 

 

2.1 Alle aanbiedingen van Modestoffenonline zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. 

2.2 Alle afbeeldingen, gegevens omtrent gewicht, kleuren kunnen, ondanks grote zorgvuldigheid, enigszins afwijken. Kleine afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.  

2.3 Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt ofwel de looptijd die op de website staat vermeld. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding vervalt de aanbieding van rechtswege en kan afnemer geen gebruik meer maken van de aanbieding. 

 

Artikel 3 Bestellingen 

 

3.1 Afnemer is ten opzichte van Modestoffenonline volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de bestelling. Een gedane bestelling is bindend. Mocht er een combinatie van stoffen zijn besteld en één of meerdere stoffen zijn niet leverbaar, dan wordt afnemer daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. De order kan dan (gedeeltelijk) geannuleerd worden, wat altijd  schriftelijk bevestigd wordt en de reeds gedane betaling zal direct worden teruggestort. 

3.2 Een bestelling kan alleen schriftelijk waarbij afnemer zich zelf dient te identificeren en wordt de afnemer door Modestoffenonline geïdentificeerd, door een combinatie van naam afnemer, afnemersnummer en andere vormen van identificatie, waaronder een wachtwoord of andere code. (hierna genoemd klantidentificatie) Een bestelling waarin de klantidentificatie van afnemer genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door afnemer ondertekende order. Modestoffenonline kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring niet garanderen en kan daarvoor nimmer aansprakelijk worden gesteld. 

3.3 In geval van verlies of misbruik van de klantidentificatie waardoor Modestoffenonline ten gevolge schade lijdt, dient afnemer Modestoffenonline schadeloos te stellen. Uiteraard dient afnemer bij verlies of (poging tot) misbruik onmiddellijk Modestoffenonline op de hoogte te brengen. 

3.4 Modestoffenonline zal nimmer de gegevens van afnemer aan derden verstrekken of verkopen. 

3.5 Indien Modestoffenonline goede gronden heeft, is Modestoffenonline gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.  

3.6 Indien Modestoffenonline een bestelling niet accepteert of indien Modestoffenonline bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt deze dat uiterlijk binnen 7 (zeven) werkdagen na ontvangst van de bestelling aan afnemer mede.  

3.7. De minimale afname dient tenminste 50 centimeter (0,5 meter) per artikel te zijn. Met artikel wordt bedoeld een stof in één kleur. Meerdere kleuren optellen zodat deze in totaal op 50 centimeter komen is niet geoorloofd. 

 

Artikel 4 Overeenkomst 

 

4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3.5, tot stand op het moment dat afnemer een bestelling plaatst bij Modestoffenonline op basis van het aanbod van Modestoffenonline en afnemer voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

4.2 Modestoffenonline zal de ontvangst van de bestelling langs elektronische weg bevestigen. Zolang de ontvangst van de bestelling niet is bevestigd, kan afnemer de overeenkomst ontbinden. 

4.3 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst binden Modestoffenonline slechts voor zover zij door Modestoffenonline schriftelijk zijn bevestigd. 

 

Artikel 5 Prijzen 

 

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s en inclusief BTW. Ten aanzien van opdrachten geldt dat een opslag aan verzendkosten in rekening wordt gebracht. 

 

5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Modestoffenonline gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. 

 

Artikel 6 Betaling 

 

6.1 Afnemer dient vooraf te betalen. Als de betaling is bijgeschreven op de rekening van Modestoffenonline wordt de order in behandeling genomen. 

6.2 Betaling kan middels Ideal of via een overboeking. 

 

Artikel 7. Levering en risico 

 

7.1 Modestoffenonline betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen. 

7.2 Modestoffenonline verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. De wijze van transport wordt bepaald door Modestoffenonline. 

7.3 De levering vindt zo snel mogelijk plaats, maar uiterlijk binnen 3 (drie) werkdagen. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan wordt u, middels een mail, daarvan van op de hoogte gesteld. 

7.4 Overschrijding van de levertijd geeft afnemer geen recht op schadevergoeding. 

7.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn. Vanaf het moment van aflevering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op afnemer.  

7.6 Aflevering geschiedt op het adres dat door afnemer is doorgegeven bij de bestelling. Indien afnemer niet thuis is op het moment van aflevering is Modestoffenonline gerechtigd de spullen bij de buren af te leveren, tenzij vooraf schriftelijk kenbaar is gemaakt dat dit niet kan of mag.  

7.7 Afnemer is verplicht de zaken op de overeengekomen plaats af te nemen op het moment dat Modestoffenonline deze bij hem/haar aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem/haar volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft afnemer ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn/haar rekening, waaronder de in artikel 5.1 genoemde verzendkosten. 

 

Artikel 8. Herroepingrecht bij levering van producten 

 

8.1 Afnemer heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen vanaf de dag na aflevering van het product. 

8.2 Afnemer kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn/haar herroepingrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongeknipt en ongebruikt zijn. De retourzending dient binnen de herroepingtermijn plaats te vinden. Afnemer dient Modestoffenonline hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Dit kan per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie voorbeeldbrief herroeping onder aan deze voorwaarden.  

8.3 Indien afnemer gebruik maakt van zijn/haar herroepingrecht komen de kosten en risico van retourzending voor zijn/haar rekening. 

8.4 Na ontvangst van de goederen zal, indien afnemer heeft voldaan aan het gestelde in lid 8.1 en 8.2, het aankoopbedrag door Modestoffenonline worden teruggestort. 

 

Artikel 9 Reclames 

 

9.1 Afnemer is verplicht de producten direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde producten dienen binnen 7 (zeven) dagen na levering schriftelijk bij Modestoffenonline kenbaar gemaakt te worden met vermelding van factuurnummer en aard van de gebreken. Na het verstrijken van deze termijn wordt geacht dat afnemer de producten heeft goedgekeurd. 

9.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit, dan wel in het handelsverkeer algemeen toegelaten of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, finish, dessin e.d. vormen geen grondslag voor klachten.  

9.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Modestoffenonline de keuze de desbetreffende producten na retournering te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

 

Artikel 10. Garantie en Aansprakelijkheid 

 

10.1 Mededelingen betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en behandeling van geleverde zaken gedaan door Modestoffenonline gelden slechts als garantie indien zij door Modestoffenonline uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.  

10.2 Indien afnemer gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van Modestoffenonline reparaties of veranderingen aan het product uitvoert of laat uitvoeren, dan vervalt de garantieverplichting onmiddellijk. De garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde producten. 

10.3 De aansprakelijkheid van Modestoffenonline tegenover afnemer ter zake het niet-tijdig en/of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de factuurwaarde van het desbetreffende product. 

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen 

 

11.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden. 

 

 

Formulier voor herroeping

 

Aan: ModestoffenONLINE

         James Wattstraat 4, Unit F5

        8912 AR Leeuwarden

        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 -     Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van het volgende product                                         herroep.

-      Besteld op

Naam 

Adres

Woonplaats

E-mailadres

 

 

 

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Modestoffen en ontvang als eerste het laatste nieuws.

Contactgegevens

  • James Wattstraat 4 - Unit F5, 8912 AR Leeuwarden, Nederland
  • (+31) 085 - 130 46 16

Winkelwagen

 x 
Winkelwagen is leeg